1st floor, No. 3, 8thSt., Ahmad Ghasir (Bokharest) St., Tehran, Iran
وبلاگ

مقیاس کمای گلاسکو به منظور بررسی سطح هوشیاری در افراد با آسیب‌های تروماتیک مغزی (TBI) استفاده می‌شود و به سه قسمت تقسیم می‌گردد:

E: باز کردن چشم‌ها (Eye Opening)

M: پاسخ حرکتی (Motor Response)

V: پاسخ شفاهی (Verbal Response)

امتیاز نهایی بدست آمده برای GCS جمع سه قسمت بالا می‌باشد: GCS=E+M+V

 

امتیاز مقیاس کمای گلاسکو (GCS) در قسمت‌های مختلف:

امتیاز بازکردن چشم‌ها (E):         

4 بازکردن ارادی چشم‌ها
3 بازکردن چشم‌ها در پاسخ به صدا
2 بازکردن چشم‌ها در پاسخ به درد
1 فاقد حرکت

امتیاز پاسخ حرکتی (M):

6   اجرای دستورات پزشک
5 بیمار محل درد را مشخص می‌کند
4 بیمار خود را از محرک درد دور می‌کند
3 حرکت فلکس بیمار در پاسخ به محرک درد
2 حرکت اکستنشن بیمار در پاسخ به محرک درد
1 بدون حرکت

امتیاز پاسخ شفاهی (V):

5 شخص نسبت به زمان و مکان آگاه است
4 شخص گیج است
3 استفاده از کلمات نامربوط
2 استفاده از کلمات نامفهوم
1 عدم تکلم بیمار

در بیماران لوله‌گذاری شده (اینتوبه)، بیمار قادر به سخن گفتن نیست بنابراین امتیاز قسمت "پاسخ شفاهی (V)" را از دست می‌دهد. این بیماران با استفاده از بازکردن چشم‌ها (E) و پاسخ حرکتی (M) ارزیابی می‌شوند. در این بیمار پس از محاسبه امتیاز در انتهای امتیاز آن‌ها از حرف T استفاده می‌شود که نشان‌دهنده بیمار لوله‌گذاری شده است. حداکثر امتیاز در افراد لوله‌گذاری شده برابر با 10T و حداقل امتیاز برابر با 3T می‌باشد. در این بیماران GCS کمتر از 9T نشان دهنده آسیب مغزی است.

Contact

Address: 1st floor, No. 3, 8thSt., Ahmad Ghasir (Bokharest) St., Tehran, Iran
Tel:+98-21-89385 (30 lines)
Email:

Newsletter

Check out our newest products and discounts. We do not send spam.